June, 2019

Housing Task Force

June 27, 2019 6:30 pm

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130

City Council Meeting

June 24, 2019 7:00 pm

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130 

Dexter Area Fire Board

June 20, 2019 6:00 pm

Dexter Township Hall
6880 Dexter-Pinckney Rd.
Dexter, MI 48130 

Downtown Development Authority

June 20, 2019 7:30 am

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130

Parks and Recreation Commission

June 18, 2019 7:00 pm

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130

City Council Meeting

June 10, 2019 7:00 pm

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130 

Arts, Culture, and Heritage Committee

June 4, 2019 6:30 pm

Agendas & Minutes

Dexter Senior Center
7720 Dexter-Ann Arbor Rd.
Dexter, MI 48130 

Planning Commission

June 3, 2019 7:00 pm

Dexter Senior Center
7720 Ann Arbor St.
Dexter, MI 48130